งานภายใน

  • 30 ตุลาคม 2563
  • Jatupon
  • 564 Views
  • กลุ่มภาระงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • กลุ่มภาระงานด้านห้องสมุด
  • กลุ่มภาระงานด้านโสตทัศนูปกรณ์
  • กลุ่มภาระงานด้านการบริหารวิชาการ
  • กลุ่มภาระงานด้านประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์