แผนงานระบบสารสนเทศ

  • 30 ตุลาคม 2563
  • Jatupon
  • 602 Views

 

แผนงานระบบสารสนเทศคณะสหวิทยาการ ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ลำดับ

ชื่อระบบสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ

สถานะงาน

ที่มา

ระยะดำเนินการ

งานใหม่

งานเก่า

HUSO

NKC

1.

ระบบสหกิจศึกษา

วรรณนิสา, มนตรี

 

   

2.

ระบบ One Stop Service

วรรณนิสา,จตุพล

 

   

3.

ระบบ VRSA (ร่วมกิจกรรมออนไลน์)

วรรณนิสา

 

 

 

4.

ระบบจองห้องออนไลน์

วรรณนิสา, พักตร์

 

 

 

5.

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการรายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

ทวีศักดิ์ ,มนตรี

 

   

6.

ระบบตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร

ทวีศักดิ์ ,มนตรี

 

   

7.

ระบบประกอบการประเมิน 30 %

ทวีศักดิ์ ,มนตรี

   

 

8.

ระบบรายงานสถานภาพเงินรายได้

มนตรี

 

   

9.

ระบบแสดงแบบสรุปผลการปฏิบัติงานแบบที่ 5

ทวีศักดิ์

     

 

10.

ระบบสนับสนุนการประสานงานสาขาวิชาและหลักสูตร

ทวีศักดิ์, จตุพล

 

   

11.

ระบบ PMS สายวิชาการ

ทวีศักดิ์, จตุพล

 

   

12.

ระบบเบิกวัสดุภายใน

จตุพล

 

 

 

13.

เว็บไซต์คณะสหวิทยาการ

จตุพล และวรรณนิสา

   

 

14

ระบบ Portfolio สำหรับสมัครเข้าศึกษา

ทวีศักดิ์, จตุพล

   

** รอพิจารณา