หัวหน้างานบริหารและสารสนเทศ

นายชานนท์ จันทราศรี
นักสารสนเทศ
โทร. 49911

เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายทวีศักดิ์ พุฒิสันติกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร. 49933

นายจตุพล โพธิ์คำพก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร. 49922

นายมนตรี โคตะวี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร. 49944

นางสาววรรณนิสา ศรีทองคง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร. 49922

นายณัฏฐ์ พิมพศักดิ์
พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
โทร. 49955

ห้องสมุด

หัวหน้างานห้องสมุด
นางสาวกนกวรรณ ชินอ่อน
บรรณารักษ์ ชำนาญการ
โทร. 49835

นางสาวณัฐนพินท์ พิมพ์วัน
บรรณารักษ์
โทร. 49835

นางสาวเสาวคนธ์ ห้องแซง
ธุรการทั่วไป
โทร. 49835

การบริหารวิชาการ

โสตทัศนูปกรณ์

นายอรรคพล คิดชัย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทร. 49885

นายสุรฉัตร สิงโอ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทร. 49885

นายนันทพัทธ์ ใจบุญ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทร. 49885

นางสาวพักตร์ เตนากุล
แม่บ้าน
โทร. 49888

ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์

ธีรชัย สุขส่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 49009