บุคลากรงานบริหารและสารสนเทศ

นางสาวกนกวรรณ ชินอ่อน
Miss Kanokwan Chinon
บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ
นายจตุพล โพธิ์คำพก
Mr. Jatupon Pocompok
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
นายทวีศักดิ์ พุฒิสันติกุล
Mr. Thaweesak Phutthisantikun
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
นายมนตรี โคตะวี
Mr. Montree Kotawee
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
นายสุรฉัตร สิงห์โอ
Mr. Surachat Sing-o
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
นางสาวจักรวาล แสวงสุข
Miss Chakawan Sawangsook
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายณัฏฐ์ พิมพศักดิ์
Mr. Nut Pimpasak
พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
นายนันทพัทธ์ ใจบุญ
Mr. Nanthapat Jaiboon
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาวพิมพ์พร แก้วทับทิม
Mrs. Pimporn Kaewtubtim
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาววรรณนิสา ศรีทองคง
Miss Wanisa Srithongkhong
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายอนิรุต สุทธินันท์
Mr. Anirut Suttinan
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายอรรคพล คิดชัย
Mr. Aukkaphon Kidchai
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาวเมทินี วิเศษสุนทร
Miss Methinee Visatsountron
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวโชติกา คิดตะเสน
Miss Chotika Kidtasen
พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป