รายงานผลการดำเนินงานตาม ข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ (Objective Key Results : OKRs.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสหวิทยาการ และ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสหวิทยาการ

  • 06 กรกฏาคม 2565
  • 139