โครงการผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
จำนวนรับ

155

วิธีการรับ/เกณฑ์การรับ/คุณสมบัติ

รับสมัคร Online โดยต้องแจ้งความจำนงกับครูแนะแนวประจำโรงเรียน เกณฑ์การคัดเลือกต้องมีเกรดเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 พร้อมแนบ Portfolio ของตนเอง

หมายเหตุ

Upload Portfolio * ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 2563 ถึง 31 ก.ค. 2564
โครงการผู้มีศักยภาพสูง
จำนวนรับ

146

วิธีการรับ/เกณฑ์การรับ/คุณสมบัติ

รับในรอบที่ 1 Portfolio เกณฑ์การคัดเลือกต้องมีเรียงความขนาดความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ "อยากเรียนสาขาวิชา......ต้องได้เรียน" และ Portfolio 10 หน้า โดยคุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนในสังกัดโรงเรียนในกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ

หมายเหตุ

ใช้เกณฑ์เดียวกันทุกสาขาวิชาในคณะสหวิทยาการ

Upload Portfolio * ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 2563 ถึง 12 ม.ค. 2564
โครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวนรับ

305

วิธีการรับ/เกณฑ์การรับ/คุณสมบัติ

รับในรอบที่ 1 Portfolio เกณฑ์การคัดเลือกต้องมีผลการเรียนไม่น้อยกว่า 2.50 คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หมายเหตุ

ใช้เกณฑ์เดียวกันทุกสาขาวิชาในคณะสหวิทยาการ

Upload Portfolio * ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 2563 ถึง 12 ม.ค. 2564