โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

...

24 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม NK 1403 อาคารสำนักงานบริหาร คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดโครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ กล่าวเปิดงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา รองศาสตราจารย์ ดร. อนุสรณ์ เชิดทอง (ด้านวิทยาศาสตร์)  รองศาสตราจารย์ ดร. สถาพร เริงธรรม (ด้านสังคมศาสตร์ )เป็นวิทยากร การอบรมในครั้งนี้

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้เปิดรับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีระดับปริญญาตรี 13 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโท 6 หลักสูตร และปริญญาเอก 2 หลักสูตร ทั้งสายวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ ดังนั้นจึงเป็นคณะที่มีการบูรณาการจากศาสตร์ต่างๆกัน โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และสามารถนำความรู้ไปบูรณาการกับงานวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ การส่งเสริมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ทำวิจัยที่มีคุณภาพ รวมทั้งการสนับสนุนทั้งสายอาจารย์ และสายสนับสนุนที่สนใจงานด้านการวิจัย ให้มีความพร้อมและมีศักยภาพในงานวิจัยมากขึ้น

ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะสหวิทยาการ งานวิจัย นวัตกรรมและบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จึงมีแนวคิดจัด โครงการอบรมการเขียนงานวิจัยในรูปแบบ research program สำหรับบุคลากรด้านการวิจัย รวมถึงนักศึกษาทั้งระดับบัณฑิตศึกษา ขึ้นมาเพื่อเอื้อต่อการสร้างผลงานด้านการวิจัย และได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus/ISI ให้มากขึ้น อีกทั้งยังต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ตลอดจนนำเสนองานวิจัยต่อสาธารณะชน เพื่อให้คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รวมถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่รู้จักต่อไป

ภาพ / ข่าว อนิรุต สุทธินันท์

 

 ประมวลภาพ

 

ข่าวล่าสุด