ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการสร้างนวัตกรรมด้วยการคิดเชิงการออกแบบ (Build Innovation Mindset with Design Thinking)

...
งานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ กำหนดจัด "โครงการอบรมการสร้างนวัตกรรมด้วยการคิดเชิงการออกแบบ (Build Innovation Mindset with design Thinking)"
.
วันที่ 23-24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ NK2314, 2316 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะสหวิทยาการ
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
โทรศัพท์ 042 - 415600 ต่อ 49875
 

ข่าวล่าสุด