OKR Report 2022

 


ผลการดำเนินการผลลัพธ์/ตัวชี้วัดด้านการวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรม

ในแผนปฏิบัติการคณะสหวิทยาการ ประจำปีงบประมาณ 2565


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการทำงานวิจัย

   

   


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริการวิชาการ

   


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาคณะสหวิทยาการสู่ความเป็นนานาชาติ

 

 

 

 

 

 

 


หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565