งานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ

บุคลากรงานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ

หัวหน้างาน
นายภูวฎณ กรพันธุ์
Mr. Phuwadon Kornphan
นักวิชาการวิทยาศาสตร์
นางสาวกรกนก ไชยเสน
Miss Konkanok Chaiyasane
นักวิชาการวิทยาศาสตร์
นางสาวชลันดา สีหานาจ
Miss Chalanda Seehanaj
เจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบัติการ
นายดลบรรดาล ทะสา
Mr. Donbundal Tasa
นักวิชาการวิทยาศาสตร์
นางสาวประภาภรณ์ เทตวงษ์
Miss Prapaporn Tettawong
นักวิชาการวิทยาศาสตร์
นางสาวปิยมาศ โลหะปาน
Miss Piyamath Lohapan
นักวิชาการโภชนาการ
นางสาวพัชรีภรณ์ ขันทะเนตร์
Miss Patchareeporn Khanthanet
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายวิทยา หอมหวาน
Mr. Wittaya Homwan
นักวิชาการวิทยาศาสตร์
นายวิทยา สุวรรณโชติ
Mr. Wittaya Suwonnachod
นักวิชาการวิทยาศาสตร์
นางสาววิลัยพร สุภธีระ
Miss Wilaiporn Supateera
นักวิชาการวิทยาศาสตร์
นายสุพีระ วรแสน
Mr. Supeera Worrasaen
พนักงานวิทยาศาสตร์
นายอรุณ ริยะบุตร
Mr. Arun Riyabut
พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง
นางสาวเจริญ ทองเป๊ะ
Miss Jaroen Thongpae
พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง