ทุนการศึกษาสำหรับสาขานิติศาสตร์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคติดต่อ COVID - 19

 • 09 ตุลาคม 2563
 • Jatupon
 • 624 Views

              เนื่องด้วยคณะผู้บริจาคทุนการศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษากฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษากฎหมายในส่วนภูมิภาค จึงมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนเงินทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา สาขานิติศาสตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 30,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นทุนการศึกษา จำนวน 6 ทุน  ทุนละ 5,000 บาท  ดังนี้

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เงื่อนไขและข้อผูกพันสำหรับผู้ได้รับทุน

 1. เงินทุนสำหรับนักศึกษาเรียนดี จำนวน 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยมีเงื่อนไข คือ เกรดเฉลี่ยตลอดการศึกษา 3.25 ขึ้นไป
 2. เงินทุนสำหรับนักศึกษาเรียนดี แต่ยากจน  จำนวน 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยมีเงื่อนไข คือ   เกรดเฉลี่ยตลอดการศึกษา 2.75 ขึ้นไป
 3. เงินทุนสำหรับนักศึกษายากจน จำนวน 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยมีเงื่อนไขมีสถานภาพเป็นนักศึกษาสาขานิติศาสตร์และเกรดเฉลี่ยตลอดการศึกษา 2.00 ขึ้นไป

การสมัครขอรับทุน

 1. ขอรับใบสมัครได้ที่ ห้องหน่วยพัฒนานักศึกษา งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษาคณะ      สหวิทยาการ ชั้น 1 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
 2. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยตนเองให้ครบถ้วน
 3. แนบใบแสดงผลการศึกษา
 4. แนบแผนที่ ที่บ้าน (google map) ที่ชัดเจนพร้อมภาพถ่ายที่บ้านและผู้ที่พักอาศัย
 5. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครที่หน่วยพัฒนานักศึกษา งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น.
 6. ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563  เวลา 13.00 น. เพจ Facebook นักศึกษาทุน มข.หนองคาย
 7. การสมัครขอรับทุนนักศึกษา 1 คน สามารถสมัครได้ 1 ทุน

การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน

 1. ทำการสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1403 ชั้น 4 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. เพจ Facebook นักศึกษาทุน มข.หนองคาย
 3. นักศึกษาได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จะต้องมารายงานตัวเข้ารับมอบทุนการศึกษา ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ หน่วยพัฒนานักศึกษา งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

 1. ประกาศทุนการศึกษา
 2. แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา