คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 

โทร 042-415600 ต่อ 49130

โทรสาร 042-415699

มือถือ 094-3853035

E mail : prampong1721@gmail.com