...

คณะสหวิทยาการ เปิดรับนักศึกษาใหม่ TCAS 64 รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย "เปิดรับนักศึกษาใหม่" ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS 64 รอบที่ 1 (Portfolio) ครั้งที่ 2 เปิดรับจำนวน 401 คน
.
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 26 ม.ค. 2564 - 4 ก.พ. 2564
สมัครได้ที่ : https://admissions.kku.ac.th/regis_app/auth/login
.
โดยเปิดรับ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการผู้มีศักยภาพสูง คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 197 คน
รายละเอียด : https://admissions.kku.ac.th/portfolio64-2-nkc/
2. โครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 204 คน
.
สาขาที่เปิดรับ 14 สาขา
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังการ
6. วิชาเอกการเงินธุรกิจ
7. วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ
8. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ
9. สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
10. สาขาวิชาเศษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
11. สาขาวิชานิติศาสตร์
12. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
13. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
14. สาขาวิชาการสอนภาษอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
.
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 26 ม.ค. 2564 - 5 ก.พ. 2564
สมัครได้ที่ : https://admissions.kku.ac.th/regis_app/auth/login
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 042-415640

ข่าวล่าสุด