...

อาจารย์คณะสหวิทยาการ มข.วิทยาเขตหนองคาย บรรยายหัวข้อ "การศึกษาเพื่อการมีงานทำในยุคดิจิทัลและ New Normal"

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคายอบรมโครงการแนะแนวอาชีพกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ห้องประชุมพันล้าน โรงแรมพันล้านบูติครีสอร์ท อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดย ผศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ "การศึกษาเพื่อการมีงานทำในยุคดิจิทัลและ New Normal " มีวัตถุประสงค์อให้ครูแนะแนวหรือบุคลากรครูผู้ปฏิบัติงานด้านการแนะแนวในสถานศึกษา ได้สร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ได้เปิดโลกทัศน์แห่งการแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่กว้างขวางขึ้น พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแนะแนวอาชีพอย่างยั่งยืน เป็นมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพในการให้คำปรึกษาทางด้านอาชีพ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูแนะแนว และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการแนะแนวในสถานศึกษาจังหวัดหนองคาย จำนวนกว่า 70 คน

ในการอบรมครั้งนี้ได้มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคายภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ 1.ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย 2. จัดหางานจังหวัดหนองคาย 3. แรงงานจังหวัดหนองคาย 4. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 5. ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นในการส่งเสริมการศึกษาเพื่อการมีงานทำในยุคดิจิทัลและ New Normal