...

อาจารย์และนักเรียน สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะสหวิทยาการ มข.วิทยาเขตหนองคาย ลงพื้นที่ชุมชน อ.ท่อบ่อ จ.หนองคาย เพื่อทำสื่อสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมศิลปะวัฒนะธรรมไทย และการท่องเที่ยวในชุมชน ในหัวข้อ #เมืองรองมาแรง

วัน 15 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล ดร.มัชมัชฌิมา วีรศิลป์ และนักเรียน สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะสหวิทยาการ มข.วิทยาเขตหนองคาย โดยนักศึกษาในรายวิชา Digital Media Production Technology ได้ลงพื้นที่วัดอรัญญวาสี และชุมชนในเขต อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เพื่อนำความรู้จากการเรียนในรายวิชา ทำสื่อสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมศิลปะวัฒนะธรรมไทย และการท่องเที่ยวในชุมชน

ในหัวข้อ  #เมืองรองมาแรง ซึ่งเป็นการทำคอนเทนท์ส่งเสริมศิลปะวัฒนะธรรมไทย และการท่องเที่ยวในชุมชน นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจจาการนำความรู้สู่การลงมือทำ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ภายใต้ โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่นหนองคาย 2563”  โดยยูเนสโกได้ยกย่องให้หลวงปู่มั่น-สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ ปี 2563-2564

 ข่าว : ผศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล