...

อาจารย์คณะสหวิทยาการ มข.วิทยาเขตหนองคาย เป็นวิทยาการ บรรยายหัวข้อ “การให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศ (PEA Service Mind)"

 

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมไผ่หยก ชั้น4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ บรรยายหัวข้อ “การให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศ (PEA Service Mind)" โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้แก่พนักงาน ลูกจ้าง ในหัวข้อเรื่องการให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศ PEA Service Mind เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างที่ทำหน้าที่ในการให้บริการลูกค้างานด้านรับชำระเงิน งานด้านรับคำร้องงาน ด้านแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง และงานด้านบริการทั่วไปส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและเป็นการยกระดับการให้บริการที่เป็นเลิศ มีมาตรฐาน สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ พร้อมกันนี้การจัดอบรมครั้งนี้ยังได้ถ่ายทอดสด VDO conference แบบ Real Time สู่ 11 อำเภอ โดยมีศูนย์กระจายภาพที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่

ข่าว : รศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล

แหล่งที่มาภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่