...

อาจารย์คณะสหวิทยาการ มข.วิทยาเขตหนองคาย เป็นวิทยาการ โครงการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพการบริการ

วันที่ 27 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 2 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น รศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น โครงการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพการบริการ  บรรยายหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสู่ความเป็นเลิศ (Customer Service Excellence And Service Mind)" โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้แก่พนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานให้บริการลูกค้า (Front Office) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและความเข้าใจในการบริการด้วยจิตสำนึกที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐาน ตามหลักสากล อันจะช่วยเสริมสร้างคุณค่า และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรตลอดจนพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการต่อไป ร่วมทั้งการนำหลักการตลาด การพัฒนาบุคลิกภาพ การทำงานเป็นทีม เพื่อส่งเสริมงานบริหารให้เกิดความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ

ข่าว : รศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล

แหล่งที่มาภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น