...

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จัดโครงการอบรมจิตวิทยาทางการกีฬา

 

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ NK 2310 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยทางหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ได้จัดโครงการอบรมจิตวิทยาทางการกีฬา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลมาศ ประชากุล จากภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นวิทยากร ในการจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านจิตวิทยาทางการกีฬาให้กับนักศึกษาสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้จริงและมีประสิทธิภาพ ในการจัดอบรมครั้งนี้ มีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านจิตวิทยาทางการกีฬาสมัยใหม่และสามารถนำความรู้จากการอบรมมาพัฒนาใช้ในหลักสูตรหรือสถาบันต่อไปได้ในอนาคต

ภาพ / ข่าว : ดร.ยุภาพร คานเพชรทา

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์  

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด