...

คณาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ (EBM) คณะสหวิทยาการ รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคปลาย ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 1404 อาคารบริหารฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ดร.สิริกานต์ สุวรรณผู และอาจารย์ภควดี ไชยศิริ คณาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ (English for Business Management: EBM) จากสาขาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ คณะสหวิทยาการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำปี 2564 ให้แก่นักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 37 คน 

โดยเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.-16.00 น. ดร.สิริกานต์ สุวรรณผู ได้จัดอบรมในหัวข้อ “การสื่อสารในที่ทำงาน” ซึ่งประกอบไปด้วยการบรรยาย และกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกทักษะการสื่อสารก่อนที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ทั้งเรื่องการสื่อสารภายในตัวเอง การสำรวจร่องรอยดิจิทัลของเพื่อน การแก้ไขสื่อดิจิทัจ กิจกรรมถอดรหัส Morse code กิจกรรม Survey Online ID กิจกรรมการสำรวจความไม่เหมาะสมในการใช้สื่อออนไลน์ และออกมานำเสนอ กิจกรรมบทบาทสมมุติปัญหาและการแก้ปัญหาวัฒนธรรมองค์กรที่นำเสนอผ่านคลิปวิดิโอ และกิจกรรมสำรวจพฤติกรรมส่วนตัวและพฤติกรรมการทำงานของตนเอง พร้อมวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

และในวันที่ 19 นีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.-12.00 น. อาจารย์ ภควดี ไชยศิริ ได้จัดอบรมในหัวข้อ “English for Communication in Workplace: ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน” โดยการอบรมครั้งนี้ มีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน และได้มีการนำเครื่องมือการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลมาใช้ในการอบรมมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมสำรวจทัศนคติในการเรียนรู้และการใช้ภาษาอังกฤษในการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ผ่านเว็บไซต์ mentimeter.com กิจกรรมการค้นหาแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองและนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันผ่านกระดาน padlet.com กิจกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นและการเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในสำนักงาน ผ่านโปรแกรม kahoot.com และกิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษแบบสุภาพในการร้องขอความช่วยเหลือและการตอบกลับเมื่อไม่เข้าใจ โดยการทำ Worksheet และอัดคลิปวีดีโอนำเสนอบทบาทสมมุติตามสถานการณ์การร้องขอความช่วยเหลือต่างๆ ผ่านโปรแกรม flipgrid.com 

บรรยากาศการอบรมในครั้งนี้ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน โดยนอกจากผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะด้านความรู้ที่ใช้ในสื่อสารในที่ทำงานแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้เรียนรู้เทคนิคในการนำเสนอข้อมูล อีกทั้งยังได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์ ความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม รวมไปถึงการพัฒนาตัวเองผ่านกิจกรรมต่างๆที่วิทยากรทั้ง 2 ท่านได้จัดเตรียมไว้อีกด้วย

ข่าว: วิภาดา บูรณะกิติ
ภาพ: ภรณี สุทธิพรไพศาลกุล

 

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด