...

คณาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ (EBM) คณะสหวิทยาการ นำคณะนักศึกษาดูงานชุมชนไทพวนบ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

วันที่ 20-21 มีนาคม 2564 ดร.สิริกานต์ สุวรรณผู และอาจารย์ภควดี ไชยศิริ คณาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ (English for Business Management: EBM) จากสาขาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ คณะสหวิทยาการ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในรายวิชาของสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ และนำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา 944466 English for Public Relations ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ และรายวิชา 944465 English for Mass Communication ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน ศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนไทพวนบ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ซึ่งชุมชนไทพวนบ้านหม้อเป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย ที่มีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ รวมถึงภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่สามารถผลิตเป็นสินค้า OTOP ต่างๆ และได้กลายเป็นตำบลต้นแบบในการพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่บ้านให้กับหมู่บ้านอื่น ๆ ในจังหวัดหนองคาย

โดยคณะนักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนไทพวนบ้านหม้อ วิถีชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้านและสินค้า OTOP ของชุมชนไทพวนบ้านหม้อ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของชุมชนไทพวนบ้านหม้อในปัจจุบัน พร้อมทั้ง วิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชนไทพวนบ้านหม้อในอนาคต จากการเรียนรู้ดังกล่าว คณะนักศึกษาและตัวแทนชุมชนได้ร่วมระดมความคิดแผนพัฒนาการประชาสัมพันธ์ชุมชนไทพวนบ้านหม้อ หลังจากนั้น ได้ลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ และการทำคลิปวีดีโอ ณ สถานที่สำคัญๆของชุมชนไทพวนบ้านหม้อ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ไทพวนบ้านหม้อ มณฑปหลวงปู่บุญหนัก วัดอรัญญบรรพต ศาลเจ้าแม่นางอั้ว ทุ่งเติมฝัน สวนวรัญญา และไร่องุ่นคุณอารีย์ โดยคณะนักศึกษาได้เก็บข้อมูล ภาพถ่ายและวีดีโอต่างๆเพื่อนำกลับมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ให้แก่ชุมชนไทพวนบ้านหม้อ ผ่านเพจเฟสบุ๊ค: ไทพวนบ้านหม้อ การศึกษาดูงานครั้งนี้ถือเป็นการฝึกปฏิบัติ ณ สถานที่จริง ซึ่งนอกจากจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างยั่งยืนแล้ว นักศึกษายังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเรียนรู้และการทำงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตอีกด้วย

ติดตามผลงานนักศึกษาได้ที่ Facebook page: EBM KKU, YouTube: EBM KKU และ Facebook page: ไทพวนบ้านหม้อ

ข่าว ภควดี ไชยศิริ

ภาพ ภรณี สุทธิพรไพศาลกุล, ญาดา ศรีสุระ

https://www.facebook.com/ebmkku

 

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด