...

สาขาวิชาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

วันที่ 20 มีนาคม 2564 สาขาวิชาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในจังหวัดหนองคาย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลีรัตน์ กะการดี เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แตงอ่อน ศรีรักษ์ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีครูผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 50 คน

มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ครูผู้สอนรู้หลักการและนำเอาความรู้ที่ได้ถ่ายทอดไปยังนักเรียนได้อย่างถูกต้องและถูกวิธีตามหลักสัทศาสตร์การออกเสียงภาษาอังกฤษต่อไป

ภาพ / ข่าว : ผศ.ดร.มาลีรัตน์ กะการดี

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด