...

คณะสหวิทยาการเปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2 (โควตา มข.) ประจำปีการศึกษา 2564

 

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับนักศึกษาใหม่" ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS 64 รอบที่ 2 (โควตา มข.)

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 6 - 11 เม.ย. 2564 

สมัคร >>> CLICK

โดยเปิดรับ จำนวน 700 ที่นั่ง จำนวน 14 สาขา ได้แก่

1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร

4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังการ

6. วิชาเอกการเงินธุรกิจ

7. วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ

8. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ

9. สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต

10. สาขาวิชาเศษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ

11. สาขาวิชานิติศาสตร์

12. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

13. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ

14. สาขาวิชาการสอนภาษอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

------------------------------------------------------------

ขั้นตอนการรับของที่ระลึกสำหรับผู้สมัครรอบที่ 2 ที่เลือกสาขาในคณะสหวิทยาการสาขาใด ลำดับใดก็ได้

1. สแกนคิวร์อาร์โค็ชสำหรับกรอกข้อมูล

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ที่อยู่ให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐานการสมัครและการจ่ายเงิน

3. บันทึกข้อมูล รอรับของที่ระลึก หรือสามารถติดต่่อรับได้ที่ฝ่ายรับเข้าคณะสหวิทยาการ

**ทั้งนี้เงื่อนไขการรับของที่ระลึกเป็นไปตามลำดับของการสมัคร

------------------------------------------------------------

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 6 - 11 เม.ย. 2564 

สมัคร >>> CLICK

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 042-415640 

 

ข่าวล่าสุด