...

คณะสหวิทยาการ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำหลักสูตรที่มีการจัดระบบการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้อง INNOVATION อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 ชั้น 1 งานสนับวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำหลักสูตรที่มีการจัดระบบการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่ คณะสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2564  กล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ และรองศาสตราจารย์ ภัทรียา ลาสุนนท์ รองคณบดีคณะสหวิทยาการ โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ กมลวรรณ เจนวิถีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  รองศาสตราจารย์ สุรพล วีระศิริ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ  ผู้ช่วยศาตราจารย์ อิสราภรณ์ เทพวงษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และ Dr. Radhakrishnan Muthukumar, Foreign expert, Academic Affairs

 เป็นการเสวนาหัวข้อ“การปรับปรุงหลักสูตรที่ต้องเปลี่ยนแปลง” ในประเด็น

- ทำไมต้องปรับปรุงหลักสูตร

- ผลลัพธ์ทางการศึกษา

- การเรียนการสอนด้วยชุดวิชา

เพื่อส่งเสริมให้หลักสูตรมีการวางแผนการปรับเปลี่ยนการสอนและการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่

วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2564  เป็นการร่วมจัดทำ workshop ของแต่ละหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ (LO) และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) พร้อมทั้งทบทวนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จำเป็นสำหรับทุกหลักสูตรโดยเน้น 21st century skills นอกจากนี้ยังมีการทบทวนวิเคราะห์เนื้อหาในรายวิชาในแง่มุมของความซ้ำซ้อน ความไม่จำเป็นและความจำเป็นที่สร้างคุณค่าให้กับหลักสูตร และการปรับเปลี่ยนจากรายวิชาไปสู่ชุดวิชา (transformation of subjects to modular system) การจัดทำรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะรวมถึงการจัดทำ non degree training เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ และมีคณาจารย์ผู้สอนจากทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกว่า 40 คน

ภาพ / ข่าว : อนิรุต สุทธินันท์

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด