...

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นบุคลากรคณะสหวิทยาการ

ด้วยคณะสหวิทยาการจะดำเนินกรจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะสหวิทยาการ พ.ศ. 2565-2568 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และโคร่งร่างองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)  ซึ่งในกระบวนการจัดทำจะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร แต่เนื่องจากสถาณการณ์ ณ ปัจจุบันทำให้ไม่สามารถจัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากบุคลากรได้ 

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนฯ และโคร่งร่างองค์กร สามารถดำเนินการได้ทันตามกรอบระยะเวลา และเกิดการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกท่าน คณะสหวิทยาการจึงใคร่ขอความร่วมมือบุคลากรในการเข้าตอบแบบตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นของบุคลากรคณะสหวิทยาการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและโครงร่างองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ(EdPex) โดยแบบสำรวจแบ่งเป็น  6 ตอน ดังนี้

1 .ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ

2. ตอนที่ 2 การทบทวนจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT analysis)

3. ตอนที่ 3 การเสนอแนะความคิดเห็นต่อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และสมรรถนะหลัก

4. ตอนที่ 4 ปัจจัยที่ทำให้บุคลากรมุ่งมั่นต่อภารกิจ

5. ตอนที่ 5 ความคาดหวังของบุคลากร

6. ตอนที่ 6  การกำหนดสีและต้นไม้ประจำคณะ

⏩โดยสามารถเข้าตอบแบบสำรวจ 

ผ่านลิงค์ https://kku.world/0w8c1 หรือ QR code 

📌ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564  โดยงานยุทธศาสตร์และการคลังจะรวบรวมข้อมูลที่ได้เพื่อประกอบการจัดทำเอกสารข้างต้นต่อไป 

✅สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1. นางสาวสำเริง ศรีภูมิภักดิ์

2. นางสาวสุบรรณ จัตกุล

งานยุทธศาสตร์และการคลัง โทรศัพท์ 49846 

ข่าวล่าสุด