...

คณะสหวิทยาการ ประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมดำเนินการก่อสร้างหอพระเพื่อเป็นที่ประดิษฐานองค์จำลองหลวงพ่อพระใส

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ พร้อมกับผู้บริหารและบุคลากรกองบริหารงานคณะ ร่วมประชุมปรึกษาหารือในการดำเนินการก่อสร้างหอพระเพื่อเป็นที่ประดิษฐานองค์จำลองหลวงพ่อพระใส โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระเดชพระคุณพระราชรัตนาลงกรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง และ พระครูภาวนาธรรมโฆสิต เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นลานธรรม ดำเนินกิจกรรมทางศาสนาสำหรับบุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และยังเป็นสัญลักษณ์ในการระลึกคุณพระรัตนตรัยและเป็นสถานที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

ทั้งนี้ คณะสหวิทยาการ ได้นำเสนอแบบแปลนศาลา งบประมาณ และระยะเวลาในการดำเนินการ ต่อพระเดชพระคุณพระราชรัตนาลงกรณ์ และคณะให้ได้รับทราบและพิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินโครงการ และคาดว่าโครงการจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในปี 2564

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด