...

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านงานวิจัย

วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม 2564 งานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา วงศ์ศีลธรรม กรรมการฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านงานวิจัย : เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ได้รับทุน และการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting และการรับชมผ่านทาง Facebook Live ของคณะสหวิทยาการ ได้รับเกียติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี บูชิตชน รองคณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยภาคเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อ ทิศทางการสร้างงานวิจัยแบบบูรณาการให้ตอบโจทย์ประเทศ การสร้างเครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติ การทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนอย่างมืออาชีพ และ หัวข้อ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ได้รับทุน : วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำผลงานไปใช้ประโยชน์ โดยท่านวิทยากร ศาสตราจารย์  ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ศาสตราจารย์ระดับ 11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และเมธีวิจัยอาวุโส สกว. และภาคบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อ เทคนิคการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล Scopus/ISI Q1, Q2

Section 1: ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยท่านวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสภา สำนักวิทยาศาสตร์ เมธีวิจัยอาวุโส สกสว. และศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น วช. หัวหน้าหน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และการบรรยายในหัวข้อ เทคนิคการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล Scopus/ISI Q1, Q2

Section 2 : ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ โดยท่านวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.โธมัส กวาดามูซ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพศภาวะ เพศวิถีและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ดำเนินรายการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักวิจัยประจำโครงการวิจัยของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ที่ปรึกษาของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากทั้งบุคลากรภายในและภายนอกคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จำนวน 129 คน โดยวัตถุประสงค์โครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล นานาชาติ Scopus และ/หรือ ISI Web of Science เพิ่มขึ้น โดยสนับสนุนให้ตีพิมพ์บทความในระดับนานาชาติที่อยู่ในควอไทล์ที่ 1, 2 ของการจัดลำดับโดย SJR (SCImago Journal Rank) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพและความสำเร็จของการวิจัย รวมถึงเป็นการชี้วัดคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย

ภาพ / ข่าว : วิรุณรัตน์ ทิอุทิศ

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด