...

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการพัฒนาทักษะเพื่อลดและแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยการไกล่เกลี่ย ตาม พ.ร.บ. ไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2562 แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม-3 เมษายน 2564 ณ โรงแรมรอยัล นาคารา จังหวัดหนองคาย คณะสหวิทยาการ จัดโครงการพัฒนาทักษะเพื่อลดและแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยการไกล่เกลี่ย ตาม พ.ร.บ. ไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะสหวิทยาการมีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานตัวเอง โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งได้รับอนุญาตให้จัดอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดโดย กพยช.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎหมายดังกล่าวได้ และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงส่งเสริมการสร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งและพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรและประชาชนที่สนใจสร้างความเชื่อมั่นและความไว้ใจกับการบริหารงานต่าง ๆได้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ 

ผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล ขอนแก่น, อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และอดีตผู้อำนวยสันติวิธีและธรรมาภิบาล  สถาบันพระปกเกล้า

2. อ.สุจินันท์ หรสิทธิ์ รองผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล ขอนแก่น

3. ท่านอดุลย์ ขันทอง อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งพระโขนง

4. ท่านไพโรจน์ มินเด็น ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

5. ผู้พิพากษาหรือผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม

6. ท่านธปภัค บูรณสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

7. วิทยากรกระบวนการจากโรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล

- นางสาวรวีวรรณ เอกกลาง

- นางสาวจุฑามาศ อนุสุริยา

โครงการพัฒนาทักษะเพื่อลดและแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยการไกล่เกลี่ย ตาม พ.ร.บ. ไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2562 ในครั้งนี้ มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกว่า 50 คน โดยได้แบ่งการอบรมออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 อบรมเนื้อหาการเจรจาไกล่เกลี่ย ช่วงที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ ศาลยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย อีกทั้งสามารถนำความรู้และเทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานตนเองได้

 

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด