...

ประกาศผลพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการตามโครงการพัฒนาพื้นที่ บริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตึกประถม) คณะสหวิทยาการ

ข่าวล่าสุด