...

คณะสหวิทยาการ มข.วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4.2 ประจำปี 2564

🔥🔥 มาแล้วกำหนดการรับสมัคร รอบที่ 4.2 รับตรงอิสระ คณะสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2564
-----------------------------------
✨เนื่องจากมีผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะสหวิทยาการจำนวนมาก ทางคณะจึงได้เปิดรับสมัครรอบพิเศษ รอบที่ 4.2 รับตรงอิสระ โดยเปิดรับสมัครและคัดเลือกในวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2564
🔴ใช้ GPAX 2.50 หรือ คะแนน O-NET และไม่มีการสอบสัมภาษณ์🔴
📝 ขั้นตอนการสมัคร
✅ กรอกใบสมัครผ่าน https://admissions.kku.ac.th/
✅ ชำระเงินค่าสมัคร
✅ ส่งหลักฐานการรับสมัครที่ https://admissions.kku.ac.th/
✅ ข้อ 1 - 3 จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2564
📍 เปิดรับสมัคร 13 สาขา ได้แก่
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
6. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงินธุรกิจ
7. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ
8. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ
9. สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
10. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
11. สาขาวิชานิติศาสตร์
12. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
13. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
📲 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์.
042 415 640 , 089 861 9741 และ 095 598 1125
📌 ติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่
รับเข้านักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ข่าวล่าสุด