...

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการพัฒนาบทความวิจัยสู่การเผยแพร่ผลงานสาธารณะ

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 งานวิจัย นวัตกรรมและบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดโครงการพัฒนาบทความวิจัยสู่การเผยแพร่ผลงานสาธารณะ กล่าวรายงานโดย อาจารย์ ดร. ณัฏฐญาณี จันทพลาบูรณ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ และกล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันชัย ดาศรี ผู้ช่วยคณบดีคณะสหวิทยาการ 

และได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์และความสามารถ มาให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม ได้พบอาจารย์อาวุโส ให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตงานวิจัย และผลงานทางวิชาการและสนับสนุนคณาจารย์ให้สามารถผลิตผลงานที่สามารถตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ยอมรับได้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ซึ่งมุ่งเน้นที่จะผลิตผลงานวิจัยอันเป็นที่ยอมรับและเกิดประโยชน์ในด้านวิชาการ ด้านการกำหนดนโยบาย ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์ในด้าน ต่าง ๆ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เป็นคณะใหม่ที่เกิดจากการปรับโครงสร้างองค์การมีความมุ่งหวังให้อาจารย์ทุกท่านปรับเปลี่ยนการทำงานการวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ มีผลงานบทความวิจัยที่เพิ่มขึ้น เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ ในการเข้าอบรมครั้งนี้มี คณาจารย์ให้ความสนใจ มากกว่า 20 คน จัดการประชุมในรูปแบบ ออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ภาพ : ดร. ณัฏฐญาณี จันทพลาบูรณ์

ข่าว : อนิรุต สุทธินันท์

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด