...

ประกาศรับเงินคืนค่าประกันหอพักนักศึกษา คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ขั้นตอนรับเงินคืนค่าประกันหอพักนักศึกษา

ที่ รายละเอียดขั้นตอน เอกสารแนบ

1

  นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ "ตามเอกสารแนบ"

ตรวจสอบรายชื่อ

2

  Download แบบแจ้งข้อมูลและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

แบบแจ้งข้อมูล

3

  ให้แนบ สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรนักศึกษา

  (รับรองสำเนาถูกต้องและบัตรต้องไม่หมดอายุ)

-

4

  ให้แนบ สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

  (รับรองสำเนาถูกต้อง) ยกเว้นธนาคาร ธกส. และ ธอส

-

5

  เอกสารตามข้อ 2 - 4 ให้นักศึกษาส่งมายัง

  Email: Chadpo@kku.ac.th พร้อมแจ้งลำดับตามรายชื่อนักศึกษาที่ตรวจสอบ

-

 

ให้นักศึกษาจัดส่งเอกสาร

ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 - 20 สิงหาคม 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 042-415616 หรือ 083-1470752 Email: Chadpo@kku.ac.th

ข่าวล่าสุด