...

คณะสหวิทยาการจัดโครงการการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพงานประจำ (Routine to Research; R2R)

คณะสหวิทยาการจัดโครงการการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพงานประจำ (Routine to Research; R2R) สู่การปฏิบัติของบุคลากรคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ในระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2564 ณ.ห้องปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์ NK 2314 มีผู้เข้าร่วมงานทั้งในรูปแบบOnlineและOffline เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการยุค New Normal มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในรูปแบบ Online มากกว่าที่คาดการไว้ถึง 140 % จากที่เปิดรับสมัครจำนวน 20 คน มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน 27 คน

ในวันงานมีการกล่าวรายงานโดย นาย สุพีระ  วรแสน ตัวแทนผู้รับผิดชอบโครงการและกล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ  แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ การอบรมได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มากด้วยความสามารถและประสบการณ์ คือ นาย ภูมิภักดิ์ พิทักษ์เขื่อนขัน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาบรรยายเชิงปฏิบัติการถึง แนวคิดและหลักการ กระบวนการในการพัฒนาและปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนางานประจำโดยใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา การเลือกกิจกรรม การวิเคราะห์ประเด็นและโจทย์ในการพัฒนางานประจำ และในช่วงท้ายจะเป็นการนำเสนอผลการฦกปฏิบัติการและการให้ข้อเสนอแนะต่อผลการฝึกปฏิบัติการ การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนางานประจำโดยใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด