...

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการ Beyond Publication and How to Publish Research

เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 หลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดโครงการ Beyond Publication and How to Publish Research ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้สามารถต่อยอดงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรมที่มีให้ผลกระทบในการขับเคลื่อนสังคมด้วยเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

2. เพื่อให้สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ Scopus/ISI ได้

3. สร้างเครือข่ายทางวิจัยกับหน่วยงานภายนอก

4. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่หน่วยงานภายนอก

ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมบรรยาย 4 หัวข้อสำคัญขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย ดังนี้ 

1. หัวข้อ “Green innovation strategy , E-mobility” โดยวิทยากร คุณกฤษนัย จันทวงษ์ศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ GUNKUL SPECTRUM

2.  “Driving Smart City in Thailand” โดยวิทยากร คุณทวีสันต์ ทองไทย ผู้จัดการส่วนบริหารการตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)และคุณปรัชญา เทพรัตน์ ผู้จัดการส่วนระบบบำรุงรักษากลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

3.  “A Training Program to Enhance Postgraduate Students' Research Skills in Preparing to Publication”

โดยวิทยากร ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฏร์ อาจารย์ คณะสหวิทยาการ

4.  “Writing Research and Systematic Review” โดยวิทยากร  ผศ.ดร.จอมรัฐ พัฒนศร อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นอกจากนี้ท่านที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล ทาง Line ID: somjuk17 

และเปิดรับสมัครทางออนไลน์เข้าเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

สมัครเข้าศึกษาต่อ คลิ๊ก

ภาพ / ข่าว : รศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด