...

คณะสหวิทยาการ จัดพิธีไหว้ครู วิถีใหม่ New Normal

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่  20 สิงหาคม 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากทุกสาขาเข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาค การศึกษาใหม่ โดยมีตัวแทนนักศึกษาทุกสาขาๆ ละ 10 คน เข้าร่วมพิธีกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ NK2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ภายในพิธี มีตัวแทนนักศึกษานำกล่าวบทไหว้ครู พร้อมขับร้องเพลงพระคุณที่สามร่วมกัน หลังจากนั้น ตัวแทนนักศึกษาแต่ละสาขา จากตัวแทนองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ได้นำพานธูปเทียน ดอกไม้เข้าไหว้ครู หลังจากเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครู คณบดีคณะสหวิทยาการ นำทีมผู้บริหารมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาเรียนดี เกรดเฉลี่ยสูงสุด ของแต่ละสาขาวิชาในแต่ละชั้นปี และมอบทุนการศึกษา ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ผู้มีจิตศัทธาและจิตกุศล ได้มอบให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น 

ข่าวล่าสุด