...

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564

📌สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

https://app.gs.kku.ac.th/gs/admissions/r/gs2021e1

"ร่วมเป็นหนึ่งในทีมวิจัยกับเรา"

“บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ทันสมัย ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์”

#หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

🔹หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนานาชาติ

🔹หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนานาชาติ 

----------------------------

☎ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ :

รศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล

Line ID: somjuk17

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด