...

ประกาศคณะสหวิทยาการฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดคณะสหวิทยาการ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 92/2564)

เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดคณะสหวิทยาการ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. การเรียนการสอนทุกรายวิชา ให้เป็นไปตามวัน เวลา ที่กำหนดใน มข.30

2. การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังนี้

  2.1) รายวิชาบรรยาย ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

  2.2) รายวิชาปฏิบัติการ สามารถจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานได้ โดยให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม โดยยึดหลักการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล

3. การวัดและประเมินผลการเรียนให้ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ หรือปรับรูปแบบการประเมินผลการเรียนตามความเหมาะสมที่สามารถประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักสูตรกำหนด ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งให้นักศึกษารับทราบก่อน

ข่าวล่าสุด