...

คณะสหวิทยาการ แสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และตำแหน่งที่สูงขึ้น

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฏร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ และรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ" ตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

และขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุบรรณ จัตกุล นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ระดับชำนาญการ ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น" ตามมติคณะกรรมการการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม)

ข่าวล่าสุด