...

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะสหวิทยาการ จัดโครงการอบรมการเขียนโปรแกรม Python ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 5 มีนาคม 2565 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมการเขียนโปรแกรม Python ซึ่งการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการเรียนในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิทยากรนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ บุญสิม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต กระเวนกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปโยธร อุราธรรมกุล อาจารย์ธนภัทร วงษ์คำจันทร์ ส่วนใหญ่นักศึกษาที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้หลายคนไม่มีพื้นฐานการเรียนการเขียนโปรแกรมมาก่อนจากระดับมัธยมปลาย จึงทําให้เป็นเรื่องยากลําบากในการเรียนในหลักสูตรนี้ จึงได้มีแนวความคิดในการอบรมพื้นฐานการเขียนโปรแกรมสําหรับนักศึกษา โดยผ่านการอบรมการเขียนโปรแกรมภาษา Python โดยผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้จากการเขียนโปรแกรมไปพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ได้หลากหลาย อีกทั้งยังใช้ความสามารถ ของโปรแกรมภาษา Python ในการวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงผลข้อมูลได้ และภาษา Python เป็นพื้นฐานการเรียนวิชาอื่น ๆ ในสาขาเช่น รายวิชาการเขียนโปแกรมเชิงโครงสร้างการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่การประมวลภาพ การอบรมในครั้งนี้มีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศจํานวน 40 คน ทุกชั้นปี และยังมีบุคคลภายนอกอบรมผ่านระบบออนไลน์อีกด้วย

ภาพ : อ.ธนภัทร วงษ์คําจันทร์

ข่าว : อนิรุต สุทธินันท์

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด