...

สาขาเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ คณะสหวิทยาการ จัดโครงการ Electrical and Computer Engineering Publication Camp ระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมบัวลินน์ รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย ภายใต้สังกัด สาขาเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะสหวิทยาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ เปิดงานโครงการ พร้อมทั้งให้มุมมองที่สำคัญของการสร้างผลงานวิจัยต่อการพัฒนาตนเองของนักศึกษาที่จะสามารถนำไปใช้ในการทำงานต่อไปให้องค์กรขับเคลื่อนตามการเปลี่ยนแปลงของยุคปัจจุบันซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติที่เปิดรับนักศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างชาติ

โดยการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสามารถนำเสนองานวิจัยและเขียนบทความงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติได้ วันที่ 9 มีนาคม 2565 มีการบรรยายพิเศษ HOW TO PUBLISH RESEARCH “การเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์” โดยท่านวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านวิทยากรได้แบ่งปันเทคนิคสำคัญที่จะสามารถถ่ายทอดงานวิจัยให้เขียนเป็นบทความที่โดดเด่น ดึงเอาจุดเด่นของงานออกมานำเสนอเพื่อให้ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติได้

ทั้งนี้ยังได้ส่งเสริมทักษะสำคัญให้นักศึกษา โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่ม  หัวข้อ

• การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

• เทคนิคการสืบค้นงานวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

• การทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

• ติดตามความก้าวหน้าวิทยาพนธ์ของนักศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทวัญ เริ่มสูงเนิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยะ นามวงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา วงศ์ศีลธรรม วันที่ 10-11  มีนาคม 2565 ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่ม  หัวข้อ How to write effectively for international journals

“การเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์” โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมรัฐ พัฒนศร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยการจัดงานครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากทั้งภายในสาขาและภายนอกสาขาซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้ทำให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ความรู้และเทคนิคการทำงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ได้ สำหรับท่านที่สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 เมษายน 2565 สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ Website : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( gs.kku.ac.th)

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด