...

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ คณะสหวิทยาการ จัดบรรบายพิเศษ แนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ

วันที่ 11 มีนาคม 2565 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เชิญวิทยากรพิเศษ คุณณรงค์วัฒน์ บุตรจันทร์ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 มาบรรบายพิเศษ ให้กับนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 หัวข้อเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ หลังสำเร็จการศึกษา โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระหว่างรุนพี่ กับรุ่นน้อง

รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล กล่าวว่า ขอขอบคุณวิทยากร ที่มาบรรยายให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน ให้น้องๆ รวมทั้งเป็นกิจกกรรมเสริมหลักสูตรของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา เป็นบัณฑิต ที่มีความพร้อมในการทำงาน (READY TO WORK) ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกด้วย

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด