...

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต รับฟังการบรรยายพิเศษ ที่ด่านศุลกากรหนองคาย และดูงาน ที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1

วันที่ 18 มีนาคม 2565 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดกิจกกรรมนำนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3  ไปรับฟังการบรรยายพิเศษ ที่ด่านศุลกากรหนองคาย หัวข้อเกี่ยวกับการดำเนินงานของด่านศุลกากรหนองคาย พิธีการศุลกากร สำหรับการนำเข้า และส่งออก การตรวจ X-RAY รถบรรทุกสินค้า รวมทั้งนำนักศึกษาไปทัศนศึกษา และดูงาน ที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1

รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล กล่าวว่า ขอขอบคุณนายด่านศุลกากรหนองคาย ที่ส่งวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน ให้น้องๆ รวมทั้งเป็นกิจกกรมเสริมหลักสูตรของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา เป็นบัณฑิต ที่มีความพร้อมในการทำงาน (READY TO WORK) ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง (EXPERNTIAL LEARNING) อีกด้วย

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด