...

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ) จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ) สาขาบริหารธุรกิจ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ดำเนินงานจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น ในวันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565 ในรูปแบบ Onsite แก่นักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ) ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงคุณสมบัติของบัณฑิตที่องค์กรประสงค์ เทคนิคการเขียนประวัติโดยย่อ (Resume) การสัมภาษณ์งานในสายงานการท่องเที่ยวและการบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพ และความสำคัญของภาษาต่างประเทศในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามีความพร้อมต่อการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน และการทำงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ทางหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้มีการโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้นเพื่อพร้อมต่อการปฏิบัติงานอีกด้วย

ภาพ / ข่าว : ผศ.จิดาภา สีบุญเรือง

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด