...

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4

วันที่ 29 มีนาคม – 30 มีนาคม 2565 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา ศรอินทร์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ  และมีอาจารย์ที่ร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต กระเวนกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทวัญ เริ่มสูงเนิน และ อาจารย์ธนภัทร วงษ์คำจันทร์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีชื่อเสียงในจังหวัดขอนแก่น ในด้านการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้และพัฒนางานด้านต่างๆ ขององค์กร ได้แก่

- ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- บริษัท Focus Arena E-sport Complex

- อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ได้รับความรู้ประสบการณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ จากการประยุกต์ใช้ในองค์กร รวมถึงการได้เรียนรู้จากสถานที่ปฏิบัติงานจริง จากองค์กรหรือสถาบันชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งอยู่นอกตำรา เพื่อก่อให้เกิดทักษะความรู้ในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตนได้

ภาพ / ข่าว : ผศ.ดร.กานดา ศรอินทร์

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด