...

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 2 เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี (TFAC Open House) ผ่านช่องทางออนไลน์

ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี (TFAC Open House) ผ่านช่องทางออนไลน์โปรแกรม Microsoft teams ซึ่งจัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีคุณวีระเดช เตชะวรินทร์เลิศ ตําแหน่ง ผู้ชํานาญการ ฝ่าย วิชาการด้านมาตรฐานการ บัญชี บรรยายในหัวข้อดังต่อไปนี้

 (1) รอบรั้วสภาวิชาชีพบัญชี

 (2) เส้นทางสู่วิชาชีพบัญชี

 (3) จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 (4) ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 (5) เรื่องเล่าประสบการณ์วิชาชีพบัญชี

 ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ถือได้ว่ามีประโยชน์ต่อนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เป็นอย่างมากที่จะได้นำความรู้จากการอบรมในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริงได้อีกด้วย

ภาพ / ข่าว : อ.อุมา ฤทธิ์ศรี

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด