...

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตร “การให้คำปรึกษา MORE CARE ...ดูแลใจ”

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตร “การให้คำปรึกษา MORE CARE ...ดูแลใจ” ณ ห้องประชุมช่อคูณคำ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะสหวิทยาการได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการและเทคนิคในการให้คำปรึกษาเบื้องต้น และมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาทางด้านจิตใจได้อย่างเหมาะสม 

ในโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.เกียรติ  แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. สร้างพลังเชิงบวกด้วยการให้คำปรึกษา : สรุปบทเรียนจาก online “การให้คำปรึกษา More care ดูแลใจ” โดย รศ.ดร.สุรพล วีระศิริ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มข.

2. Student and parents approach : ถอดบทเรียนการปฏิบัติ โดย รศ.ดร.กมลวรรณ เจนวิถีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มข.

3. Workshop ฝึกทักษะและประสบการณ์ให้คำปรึกษา “กรณีศึกษาที่ 1 - 3”

4. สะท้อนผลการฝึกทักษะและประสบการณ์ให้คำปรึกษา “กรณีศึกษาที่ 1 - 3” โดย 1) รศ.ดร.สุรพล วีระศิริ 2) รศ.ดร.กมลวรรณ เจนวิถีสุข 3) นางสาวมาลิสา การประกอบ 4)นางสาวจิราธร บึงลี

5.กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด