...

คณะสหวิทยาการ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร สายวิชาการ

 

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม NK 1407 ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริหาร คณะสหวิทยาการ จัดโครงการอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร คณะสหวิทยาการ ในหัวข้อ “เทคนิควิธีการเขียนอย่างไรให้ผ่าน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม ดังนี้

1.  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ต่อบุคลากรสายวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

2.  เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำผลงานทางวิชาการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3.  เพื่อให้เกิดการร่วมหารือถึงปัญหา อุปสรรคที่พบในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ และแนวทางในการแก้ไขที่เป็นประโยชน์ต่อคณะสหวิทยาการ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสถิตย์ แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวณัฏฐ์นรี ชำกรม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางสาวอัจฉรา ใยแก้ว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวนฤมล ดอนบันเทา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการเป็นวิทยากรในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ กล่าวว่า คณะสหวิทยาการ มีนโยบายส่งเสริมให้มีการเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิชาการ โดยเสริมสร้างโอกาสให้บุคลากรสามารถสร้างผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวบุคลากรและองค์กร นับว่าเป็นสิ่งน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับทุกคนที่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และยังได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสถิตย์ แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมงาน เป็นวิทยากร ในการให้ความรู้ในเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน การเตรียมเอกสารและผลงานทางวิชาการ และยังได้รับทราบถึงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (กรณีที่ผ่าน และไม่ผ่าน) ของบุคลากรสายวิชาการ

โดยการอบรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มบุคลากรคณะสหวิทยาการ สายวิชาการ จำนวน 53 คน แบ่งออกเป็นระดับอุดมศึกษา จำนวน 30 คน และ ระดับตำกว่าอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิตฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย) จำนวน 23 คน

 

 

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด