...

คณาจารย์และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะสหวิทยาการ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม NK 1403 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดย ดร. อังศุอร ณ หนองคาย ผู้ช่วยคณบดีคณะสหวิทยาการ ดร. สิริกานต์ สุวรรณผู หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ และ ดร. ธีระวุฒิ  ธีตรานนท์ อาจารย์ประจำสาขาสังคมศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนิสิตจากภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น  โดยมี ดร. รุจน์ ฦาชา อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน และ ดร. อชิระ  อุตมาน อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

โครงการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา และได้ฝึกฝนการบูรณาการการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษากับเนื้อหาในท้องถิ่น ซึ่งในครั้งนี้ ดร.สิริกานต์ สุวรรณผู อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะสหวิทยาการ ได้ร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นของจังหวัดหนองคาย ในการทำสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู ซึ่งเป็นรายวิชาของหลักสูตรฯ นอกจากนี้ ดร.ธีระวุฒิ  ธีตรานนท์ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาชุมชนในบริบทของท้องถิ่นอีกด้วย

ข่าว : ดร.อังศุอร  ณ หนองคาย

ภาพ : อนิรุต สุทธินันท์

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด