...

คณะสหวิทยาการ MOU ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสหวิทยาการกับโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการโรงแรม อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสการศึกษาต่อ ร่วมถึงการแนะแนวทางการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจะพิจารณารับนักเรียนตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการโรงเรียนและอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี พร้อมทั้งการให้คําปรึกษาและบริการทางวิชาการ รวมถึงการวิจัย และกิจกรรมอื่นๆ ตามหัวข้อต่างๆ ที่มีความสนใจร่วมกัน อีกทั้งการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอนระหว่างสองสถาบัน และการทำข้อตกลงในการเป็นสถานศึกษาเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและพัฒนาวิชาชีพครู

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด