...

คณะสหวิทยาการ MOU จัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ ศูนย์ CHINA-MEKONG LAW CENTER, UNITED STATES OF AMERICA

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการโรงแรม อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ ศูนย์ CHINA-MEKONG LAW CENTER, UNITED STATES OF AMERICA ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา การประชุมวิชาการ โครงการวิจัย ร่วมกัน อีกทั้งการจัดตั้งกองทุน และโครงการวิชาการใหม่ๆ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเครื่องมือการวิจัย และตีพิมพ์ผลงานร่วมกัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะสหวิทยาการที่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการศึกษาการวิจัยระดับนานาชาติ

 

ข่าวล่าสุด