...

คณะสหวิทยาการ ได้จัดโครงการ“กลยุทธ์การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าของงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์และการนำผลงานยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ”

 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการ“กลยุทธ์การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าของงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์และการนำผลงานยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ จากการวิเคราะห์ทิศทางของรัฐบาลจากคำแถลงนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์การบริหาร พ.ศ. 2563 - 2566 และการกำหนดแผนปฏิบัติการที่จะดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ชัดเจน และมีการปรับเปลี่ยนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการทำงานวิจัย โดยเน้นความเป็นนานาชาติมากขึ้น ส่งเสริมการทำงานวิจัยให้ตอบโจทย์ประเทศไทย การพัฒนานวัตกรรมชุมชน นวัตกรรมเชิงธุรกิจ และนวัตกรรมเชิงสังคม

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามผลลัพธ์และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น งานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สร้างเครือข่ายนักวิจัยและผู้ประกอบการภายนอก  โดยที่โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดทักษะความรู้และประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงแนวทางการเขียนขอทุนจากแหล่งงบประมาณภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้งานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าของงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม สามารถนำทรัพย์สินทางปัญญานั้นไปยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นได้ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นประธานในการเปิดโครงการ

ซึ่งการดำเนินงานโครงการนี้ ได้จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2565 โดยแบ่งการบรรยายออกเป็น 3 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565

1. หัวข้อความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในมหาวิทยาลัย

โดยวิทยากร ดร.สรรพวรรธ วิทยาศัย

ผู้จัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO)หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. หัวข้อกลยุทธ์การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าของงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์และสังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยวิทยากร คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์  ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565

1. หัวข้อการจัดการงานวิจัยและบริหารทรัพย์สินทางปัญญาให้ตรงใจแหล่งทุนและตอบโจทย์สังคม

2. หัวข้อการส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์และการสร้างธุรกิจจากทรัพย์สินทางปัญญา

โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รองผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี

และผู้อำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร

ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565

1. หัวข้อทรัพย์สินทางปัญญากับการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ เพื่อเตรียมขอตำแหน่งทางวิชาการ

2. หัวข้อการขอตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564 โดยใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุกรรมการด้านมาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สป.อว.และคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)

สถานที่ดำเนินการ  :  ห้องประชุม NK-1403 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายในรูปแบบ Video Conference และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting

โดยในการจัดโครงการครั้งนี้ คณะผู้จัดฯ มุ่งหวังให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับองค์ความรู้และทราบเทคนิคการสร้างผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และงานบริการเชิงสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยที่มีทรัพย์สินทางปัญญาจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงได้ทราบแนวทางในการผลิตผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อต่อยอดไปตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติได้ รวมถึงเพิ่มมูลค่าของงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ ตลอดจนทราบแนวทางขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นในรูปแบบผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นต่อไป

ภาพ / ข่าว : ผศ.ดร.วัลลภา วงศ์ศีลธรรม

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด